top of page

Polityka Prywatności portalu 
www.empowerment-coaching.com

Zgodnie z wymogami prawa, zwanego potocznie wymogami RODO, przedstawiamy
Politykę Prywatności stosowaną przez portal www.empowerment-coaching.com 

I. Postanowienia Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Klientów witryny.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Holistica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Józefa Chełmońskiego 130F/7, 31-340 Kraków, 

NIP 9452236421, REGON 386429066, adres poczty elektronicznej: kontakt@empowerment-coaching.com 

- zwany dalej Administratorem i będący tym samym usługodawcą i sprzedawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „Rozporządzeniem”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a w przypadkach wskazanych w ich treści, za zgodą Usługobiorcy lub Klienta.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem:

 • poczta elektroniczna kontakt@empowerment-coaching.com,

 • listownie na adres do doręczeń Józefa Chełmońskiego 130F/7, 31-340 Kraków,

 • osobiście w siedzibie spółki

II. Klauzula Informacyjna RODO

„Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym „RODO” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Holistica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Józefa Chełmońskiego 130F/7, 31-340 Kraków.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą np. podjęcia działań w celu realizacji zamówienia (np. wystawienie faktury sprzedaży, wysyłka zamówienia),

 • rozpatrywania skarg i reklamacji,

 • w celach archiwalnych,

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych).

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia lub wykonania umowy oraz wymogiem wykonania obowiązku prawnego Administratora, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy np. odmową przyjęcia zamówienia i jego wykonania.

Odbiorcami danych osobowych będą:

 • partnerzy świadczący usługi informatyczne w zakresie utrzymywania i rozwoju naszych systemów informatycznych,

 • podmioty, które zajmują się realizacją oraz dostarczeniem Panu/Pani zamówienia to jest podmioty prowadzące działalność kurierską, działalność pocztową,

 • podmioty świadczące spółce usługi księgowości oraz wsparcia prawnego,

 • banki.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wykonania obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio w drodze przyjęcia zamówienia, czy też w drodze prowadzonej korespondencji.

Przysługujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe,

 • prawo do uzupełnienia danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są niekompletne,

 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z w/w Administratorem danych osobowych. 

Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.

Administrator dokłada wysokiej staranności w celu ochrony danych osobowych. Zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem dla zgodnych z prawem celów nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, utratą, zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem.

Administrator udostępnia poniższe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

1. Dostęp do konta wyłącznie po podaniu indywidualnego hasła i loginu,

2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

3. Certyfikat SSL wydany przez: Certum Domain Validation CA SHA2.

III. Cookies i Dane Eksploatacyjne

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies tzw. ciasteczka stanowią dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny www.empowerment-coaching.com, Holistica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Józefa Chełmońskiego 130F/7, 31-340 Kraków.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (ang. session cookies) oraz „stałe” (ang. persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane używanych jest 5 następujących typy plików cookies:

6.1  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

6.2 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu: www.empowerment-coaching.com

6.3 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

6.4 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi  Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

6.5 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną  obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

8. Operator witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

bottom of page