top of page

Komunikacja werbalna i niewerbalna: Porozumienie w Relacjach z Innymi

komunikacja werbalna i niewerbalna - Empowerment Coaching Kraków

Komunikacja jest fundamentalnym elementem naszego życia. Zarówno werbalna, jak i ta pozawerbalna odgrywa kluczową rolę w naszych relacjach interpersonalnych. W tym artykule zgłębimy temat komunikacji, jej rodzaje, znaczenie oraz podamy przykładowe sytuacje z życia codziennego. Artykuł jest wart przeczytania, ponieważ sposób, w jaki się komunikujemy ma ogromny wpływ na wszelkie interakcje, w które wchodzimy z innymi osobami.


Czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna?

Komunikacja to proces porozumiewania się za pomocą różnych form przekazu, takich jak mowa, język ciała czy pisemne formy przesyłania informacji. Jest to sposób, w jaki nadawca i odbiorca wymieniają się informacjami. Umożliwia przekazywanie myśli, uczuć, intencji oraz utrzymywanie relacji interpersonalnych.


W komunikacji między ludźmi mamy do czynienia z dwoma podstawowymi formami przekazu. Każda z nich ma swoje specyficzne cechy i zastosowania, które wpływają na jej efektywność, czyli właściwe jej odbieranie przez odbiorcę komunikatu.


Jakie są rodzaje komunikacji?

Możemy wyróżnić komunikację werbalną i niewerbalną. Komunikacja werbalna to proces porozumiewania się przy pomocy języka mówionego lub pisanego. Tu liczy się słowna treść wypowiedzi.


Komunikaty ustne i pisemne to dwa główne rodzaje komunikacji werbalnej. Komunikacja ustna odbywa się bezpośrednio, twarzą w twarz, przez telefon lub przez inne media, podczas gdy komunikacja pisemna obejmuje listy, notatki, e-maile, wiadomości tekstowe i inne formy drukowane lub pisane odręcznie (np. raporty lub zestawienia). W związku z tym komunikację słowną można podzielić na bezpośrednią i pośrednią (czyli prowadzoną przy użyciu dodatkowych kanałów). Ta pierwsza daje dużo większą możliwość otrzymania informacji zwrotnej.


Z kolei komunikacja niewerbalna obejmuje mowę ciała (na którą składają się: gesty, mimika, postawa ciała i kontakt wzrokowy) oraz ton i płynność głosu.


Na czym polega forma komunikacji werbalnej?

Werbalna komunikacja to porozumiewanie się za pomocą słów. Pozwala przekazywać precyzyjne informacje i wyrażać złożone myśli.


Mowa, jako główna forma tej komunikacji, wymaga znajomości języka, użycia odpowiedniego słownictwa oraz umiejętności akcentowania, modulowania głosu i tempa mówienia. Jest to kluczowe dla skutecznego przekazywania komunikatu i jego właściwego odbioru przez rozmówcę. 


Jakie są przykłady komunikacji werbalnej?

Przykłady komunikacji werbalnej obejmują codzienne rozmowy, spotkania biznesowe, prezentacje, wykłady, rozmowy telefoniczne oraz korespondencję, taką jak e-maile czy listy. Komunikacja werbalna to także debaty, dyskusje i wywiady, które umożliwiają wymianę informacji i poglądów.


Efektywna komunikacja werbalna zależy od jasności przekazu, umiejętności uważnego słuchania oraz zdolności do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, które są zrozumiałe dla odbiorcy.


Na czym polega komunikacja niewerbalna?

Komunikacja niewerbalna to forma przekazywania informacji bez użycia słów. Obejmuje gesty, mimikę, postawę ciała, spojrzenie w oczy i ton głosu. Takie sygnały często wzmacniają lub zastępują komunikaty werbalne, przekazując prawdziwe emocje i intencje nadawcy. Ta forma daje zdecydowanie większe możliwości w zakresie dobitnego wyrażania uczuć.


Mowa ciała, czyli postawa, wszelkie ruchy różnych części ciała, wyraz twarzy, czy unikanie spojrzenia w oczy odgrywają ważną rolę w komunikacji niewerbalnej. Uśmiech to życzliwość, a zaciśnięte pięści mogą wskazywać na gniew. To wszystko jest kluczowe dla właściwego odbioru komunikatu.


Jakie są przykłady komunikacji niewerbalnej?

Przykłady mogą być liczne. To m.in. wyraz twarzy, uśmiech, grymas, odchylenie szyi lub całej górnej części ciała, kiwanie głową, chwytanie się za ucho, zasłanianie rękami ust, skrzyżowanie nóg lub skrzyżowanie rąk na klatce piersiowej, poprawianie okularów, unikanie kontaktu wzrokowego, słaby uścisk dłoni przy powitaniu, trzymanie dystansu fizycznego przy rozmowie na stojąco, całe ciało skierowane w kierunku innym niż tocząca się rozmowa. 


Komunikacja niewerbalna obejmuje również intonację i modulowanie głosu, co pozwala na przekazanie emocji i nastroju. Często niewerbalne sygnały są bardziej autentyczne i trudniejsze do kontrolowania niż komunikaty werbalne. Na naszym blogu coachingowym dedykowaliśmy temu cały osobny artykuł.


To sztuka, która jest wykorzystywana przez wszystkich mówców i osoby występujące publicznie. Odpowiednie tempo mówienia, zwalnianie lub przyspieszanie oraz specjalne akcentowanie wybranych momentów skutecznie wpływają na słuchaczy.


Np. otwarta postawa i uśmiech podczas rozmowy wskazują na zainteresowanie i pozytywne nastawienie.


werbalnie i niewerbalnie - Empowerment Coaching Kraków

Jak poprawić skuteczność komunikacji werbalnej?

Skuteczność komunikacji werbalnej można poprawić poprzez rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, jasne formułowanie myśli oraz dostosowywanie tonu głosu i szybkości mówienia do sytuacji.


Ważne jest, aby nadawca komunikatu był świadomy reakcji odbiorcy i dostosowywał swoje wypowiedzi w zależności od jego odpowiedzi. Kluczem jest uważność na występowanie ewentualnych przeszkód i elastyczne korygowanie swojego podejścia.


Np. w rozmowie z osobą starszą i nie słyszącą już tak dobrze jak kiedyś, zwolnienie mówienia, wyraźne wymawianie poszczególnych słów oraz nieznaczne podniesienie głosu zrobią dużą różnicę.


Aktywne słuchanie polega na pełnym skupieniu na rozmówcy, zadawaniu pytań i potwierdzaniu właściwej interpretacji komunikatu. Poświęciliśmy temu tematowi cały osobny artykuł. Jasne i precyzyjne formułowanie myśli minimalizuje ryzyko przekłamań i zwiększa skuteczność komunikacji.


Jakie bariery komunikacyjne napotykamy najczęściej?

To obszerny temat, któremu poświęciliśmy osobny felieton pt. "Bariery w Komunikacji".


Natomiast najczęściej spotykane bariery to przeszkody psychologiczne (np. nadmierne emocje), językowe (semantyczne), kulturowe i fizyczne (np. hałas lub awarie połączeń w rozmowach przez telefon lub Internet).


Różnice językowe mogą prowadzić do całkowitego przekłamania komunikatu, podczas gdy różnice kulturowe mogą wpływać na interpretację gestów i mimiki. Np. w Bułgarii skinienie głową oznacza odmowę. 


Przeszkody fizyczne, takie jak hałas w tle lub zakłócenia technologiczne, mogą utrudniać odbiór komunikatu. Brak skupienia podczas rozmowy oraz silne emocje, takie jak gniew lub frustracja, mogą prowadzić do konfliktów.


Jak komunikacja wpływa na relacje z ludźmi?

Skuteczna komunikacja jest kluczowa dla budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Pozwala na uzewnętrznianie uczuć, przekazywanie informacji, rozwiązywanie konfliktów oraz osiąganie porozumienia. Umiejętność skutecznego komunikowania się zwiększa zaufanie między ludźmi.


Zdrowe relacje opierają się na uczciwej komunikacji, która umożliwia przekazywanie myśli i uczuć w sposób jasny dla innych. Otwarta komunikacja pomaga również w budowaniu silnych więzi rodzinnych, przyjacielskich i zawodowych.


Brak płynności w mówieniu może być postrzegany jako brak odpowiedniej wiedzy lub wykształcenia. Co więcej, w środowisku międzynarodowym brak biegłości w danym języku może rzutować na niską ocenę inteligencji danej osoby.


Kłopoty z dotarciem do innych lub długotrwałe poczucie braku zrozumienia u innych może być źródłem spadku poczucia własnej wartości, samotności, izolacji i w efekcie frustracji lub depresji.


Dlaczego warto rozwijać umiejętności komunikacyjne?

Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej jest ważne, ponieważ wpływa na nasze relacje osobiste i zawodowe. Umożliwia osiągnięcie porozumienia, minimalizuje konflikty i zwiększa efektywność współpracy. Pozwala również na lepsze wyrażanie siebie i swoich potrzeb, co prowadzi do większej satysfakcji z życia.


Inwestowanie w rozwój umiejętności komunikowania się przynosi korzyści w każdej dziedzinie życia, pomagając osiągać cele, budować pozytywne relacje i zwiększać ogólną jakość życia.


Najważniejsze punkty do zapamiętania

  • Komunikacja to proces porozumiewania się za pomocą różnych form przekazu, takich jak słowo mówione i pisane oraz mowa ciała.

  • Mowa werbalna obejmuje zarówno komunikację ustną, jak i pisemną, i pozwala przekazywać precyzyjne informacje oraz formułować złożone myśli.

  • Język niewerbalny obejmuje gesty, mimikę, postawę ciała, kontakt wzrokowy i ton głosu, i często wzmacnia lub zastępuje komunikaty werbalne.

  • Skuteczna komunikacja wymaga umiejętności aktywnego słuchania, jasnego formułowania myśli, precyzji przekazu oraz dostosowywania stylu do sytuacji.

  • Najczęstsze bariery komunikacyjne to różnice językowe, różnice kulturowe, szumy w komunikacji, brak uwagi oraz emocje.

  • Efektywne komunikowanie się jest kluczowe dla budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z ludźmi, zwiększając zaufanie i zrozumienie. Wpływa na nasze relacje osobiste i zawodowe, pozwalając osiągać cele i podnosić jakość życia.


Zobacz także:


6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page