top of page

Program Mentoringowy - jak go zaprojektować i najlepiej wykorzystać w firmie


Jak najlepiej wykorzystać Program Mentoringowy w firmie-1

We współczesnym świecie biznesu o programach mentoringowych mówi się znacznie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Mentoring w miejscu pracy jest obecnie uważany za niezbędny element nowoczesnej i wydajnej organizacji. Mentorzy i mentorki dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem przyczyniając się do szybszego rozwoju kompetencji swoich podopiecznych. Poszerzają nie tylko doświadczenie zawodowe swoich Mentee, ale również przyczyniają się do ich rozwoju osobistego.


Jednak prawdą jest również to, że firmy lubią inwestować tylko w te strategie, które mają do zaoferowania wymierne korzyści. I to jest wyzwaniem dla działu HR, który najczęściej jest odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie procesu mentoringu.


Pod względem wymiernych korzyści programy mentoringowe w miejscu pracy nie są jeszcze dobrze zbadane. Większość ludzi postrzega mentoring jako oferowanie korzyści ograniczonych jedynie do uczenia się i rozwoju pracowników. Jednak spektrum korzyści biznesowych, jakie oferują takie programy wykracza daleko poza ten zakres. Mentoring ma wiele zalet, poczynając od przepływu wiedzy pomiędzy pracownikami, polepszenia wskaźników retencji pracowników, przez zwiększanie efektywności ich pracy, aż po diametralną zmianę kultury i środowiska pracy.


Przyjrzyjmy się dokładnie jakie korzyści może przynieść dobrze przemyślany proces mentoringowy, dlaczego warto w nim wziąć udział i jakie mogą być rodzaje programów. Dowiedzmy się również jakich błędów nie popełniać przy ich wdrożeniu.

Program mentoringowy - korzyści wpływające na wymierny sukces w biznesie

Najpierw przyjrzyjmy się najważniejszym korzyściom biznesowym wynikającym z wprowadzenia programów mentoringowych w miejscu pracy. Chodzi o to, aby pomóc osobom na wysokich stanowiskach zrozumieć mało znane korzyści płynące z takich inicjatyw. Jak już wspomnieliśmy nie chodzi tu tylko o przepływ wiedzy pomiędzy członkami różnych zespołów. Takie inicjatywy pomagają odkryć zupełnie nowe horyzonty rozwoju biznesowego i środowiska pracy.


1. Proces mentoringowy promuje aktywne zaangażowanie pracowników

Z perspektywy pracodawców i menedżerów HR, zaangażowanie pracowników jest kluczowym obszarem mającym wpływ na wyniki firmy. W rzeczywistości współczesne firmy kładą duży nacisk na opracowanie skutecznych strategii zaangażowania pracowników. Według Gallupa firmy z aktywnym poziomem zaangażowania pracowników okazują się o 22% bardziej rentowne niż inne. To wyjaśnia znaczenie zwiększania zaangażowania pracowników w każdej organizacji, niezależnie od branży.


Globalny obraz zaangażowania pracowników jest jednak dość ponury. Np. z badań Gallupa w 2021 r. wynika, że nie więcej niż 20% światowej siły roboczej jest aktywnie zaangażowanych w pracę.


Mówiąc o Stanach Zjednoczonych, tylko 36 procent amerykańskiej siły roboczej wykazuje pożądany poziom zaangażowania.


Oznacza to, że zwykłe lub tradycyjne strategie wysokiego zaangażowania miały jak dotąd ograniczony wpływ. Potrzebą chwili jest praca nad nowatorskimi pomysłami na zaangażowanie pracowników, i właśnie w tym zakresie programy mentoringowe mogą przynieść wysokie korzyści.


Istnieje wiele czynników, które odgrywają istotną rolę w określaniu poziomów zaangażowania w organizacji. Wśród nich najważniejsze są motywacja, szczęście i satysfakcja pracowników. Środowisko pracy z zaletami przemyślanego mentoringu może spełnić te warunki zaangażowania z wyróżnieniem.


Pracownicy czują się bardzo zmotywowani, gdy kierownictwo wyższego szczebla skutecznie nimi kieruje i dodaje wartość do ich rozwoju. Co więcej, prowadzi to również do większej satysfakcji wśród pracowników, ponieważ widzą, że ich organizacja inwestuje w nich poprzez programy mentoringowe. Ponadto, pracownicy będą zawsze bardziej zadowoleni z bycia częścią relacji mentor - podopieczny, niż relacji szef-podwładny.


W dużym skrócie, programy mentoringowe mają pozytywny wpływ na motywację i morale pracowników. Ten pozytywny wkład dodatkowo toruje drogę do większego zaangażowania i utrzymania pracowników w organizacji. Dlatego inicjatywy mentoringowe mogą być prostą odpowiedzią na złożony problem silnego globalnego trendu rezygnacji siły roboczej (ang. great resignation).


2. Proces mentoringu tworzy naturalne środowisko uczenia się

Uczenie się i rozwój w pracy to kluczowe kwestie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Z punktu widzenia pracodawców lub menedżerów ważne jest, aby pracownicy byli skuteczni w poznawaniu organizacji i zdobywaniu kompetencji niezbędnych do odniesienia sukcesu. Firmy intensywnie inwestują w uczenie się i rozwój pracowników, aby pracownicy mogli ewoluować i stać się cennymi aktywami organizacji.


Z kolei pracownicy postrzegają naukę jako szansę na rozwój swoich możliwości i umiejętności zawodowych. Tak naprawdę millennialsi i profesjonaliści z pokolenia Z raczej nie aplikowaliby do organizacji, które nie inwestują w rozwój pracowników. Mają duże ambicje ciągłego uczenia się w pracy i chcą rozwijać swoją karierę. Według Lormana, możliwość uczenia się w miejscu pracy jest jednym z głównych priorytetów dla 87% millennialsów.


Nowe pokolenia studentów i absolwentów studiów wyższych preferują firmy, które zobowiązują się do oferty ciągłego uczenia się w pracy. Dobrze zaprojektowane programy mentorskie zapewniają organizacjom ogromną przewagę konkurencyjną w zakresie rozwoju zawodowego ich pracowników.


Oferują bowiem zoptymalizowane dzielenie się wiedzą. W ramach inicjatyw mentorskich, kierownictwo wyższego szczebla może dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z podwładnymi w bardziej sprzyjającym pracownikom środowisku. Dzięki temu można dalej promować bardziej wartościowy i szybszy rozwój umiejętności oraz zarządzanie wiedzą w miejscu pracy.


Podwładni lub nowi pracownicy mogą czerpać wielką wartość wynikającą z ciągłego uczenia się w pracy i dzięki temu zdobywać doświadczenie zawodowe w szybszym tempie. Co więcej, gdy seniorzy lub osoby na wysokich stanowiskach zobowiążą się do pełnienia obowiązków mentora, będą mieli doskonałą okazję do wykorzystania swoich zdolności przywódczych.


Ponadto, dzięki programom mentorskim promującym nieustanne uczenie się, organizacje zyskują ogromną przewagę w przyciąganiu najlepszych talentów z pokolenia millennialsów i pokolenia Z. Najlepsi specjaliści skłaniają się bowiem ku organizacjom oferującym takie programy. To wyjaśnia, dlaczego ludzie marzą o pracy w Google lub Microsoft, które mają doskonałe programy mentorskie.


3. Program Mentoringowy kultywuje lepsze relacje w pracy

Jak wspomnieliśmy powyżej, pracownicy czują się komfortowo w relacji mentor-podopieczny. Nie są bowiem poddawani presji swoich przełożonych lub menedżerów, którzy mają przywilej zwracania się do nich w dowolnym momencie jako do swoich podwładnych. Taka kultura zapewnia pracownikom wystarczającą przestrzeń do wytchnienia i lepszego zrozumienia problemów, z którymi się borykają.


Poczucie więzi, prowadzi do lepszych relacji w pracy i wzmocnionej współpracy. Nie trzeba dodawać, że współpraca i praca zespołowa to podstawowe filary sukcesu w każdej organizacji. To powiedziawszy, takie programy są idealną platformą do skutecznego pielęgnowania relacji w pracy.


Ponadto zacieśnione stosunki w pracy sprzyjają większej spójności. Pracownicy wykazują lepszą zgodność swoich celów z planami strategicznymi organizacji.


Im lepsze dopasowanie indywidualnych celów w miejscu pracy, tym większy jest ostateczny sukces biznesowy. A proces mentoringu odgrywa kluczową rolę we wspieraniu współdzielenia celów w najlepszym interesie organizacji.


Idąc dalej, warto zauważyć, że w dynamicznie rozwijającej się kulturze pracy zdalnej relacje międzyludzkie i współpraca ulegają erozji. Pracownicy zdalni są narażeni na izolację społeczną, która może mieć wpływ na ich produktywność.


W takim scenariuszu skuteczne sesje mentoringu online mają do odegrania ogromną rolę w podtrzymywaniu współpracy i efektywnych relacji zawodowych. Sesje mentoringowe online mogą być kluczem do wypełnienia luk w kontaktach międzyludzkich, które mają miejsce w ramach pracy zdalnej.

4. Mentoring może zmniejszyć powtarzalne koszty szkoleń

Szkolenie pracowników jest kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach korporacyjnych. Różne organizacje mają różne podejścia do szkolenia swoich pracowników w celu zdobycia profesjonalnej wiedzy. W każdym przypadku organizacje muszą inwestować ogromne kwoty finansowe i inne zasoby w programy szkoleniowe.


Wg badań Statista nt. programów szkoleniowych w firmach, w USA średnie wydatki firm na szkolenie każdego pracownika wynoszą około 1 300 USD rocznie. Tak więc, jeśli organizacja ma więcej niż 100 pracowników, koszty szkolenia pracowników stają się zbyt duże, aby je ponieść. Szkolenia są jednak niezbędne, a firmy nie mogą ignorować potrzeby oferowania szkoleń pracownikom.


Mentoring może prowadzić do zmniejszenia wydatków na moduły szkoleniowe i może zapewnić efektywne szkolenie pracowników w ramach szerokiej gamy różnych modułów szkoleniowych. W przeciwieństwie do szkoleń zewnętrznych, przełożeni i menedżerowie mogą dzielić się z podwładnymi praktyczną wiedzą opartą na rzeczywistych scenariuszach. W wyniku tego programy mentoringowe w praktyczny sposób obejmują większość aspektów szkolenia pracowników i dużo szybciej budują doświadczenie zawodowe.


Dzięki temu zmniejsza się zapotrzebowanie na szeroko zakrojone programy szkoleniowe, które wiążą się z wysokimi kosztami. W przypadku dobrze zaprojektowanych wewnętrznych inicjatyw mentoringowych, firmy potrzebują dodatkowo jedynie ograniczonej liczby modułów szkoleniowych do przeprowadzenia oddzielnie. Dlatego też, podczas gdy pracownicy czerpią wielką korzyść z mentoringu, pracodawcy mogą zaoszczędzić na kosztach szkoleń. Jest to sytuacja wyraźnie korzystna dla obydwu stron.

5. Mentoring pomaga udoskonalić scenariusze zarządzania wydajnością

Skuteczność liderów organizacji i najwyższego kierownictwa jest codziennie wystawiana na próbę w zakresie zarządzania wydajnością. Pozyskiwanie najbardziej wykwalifikowanych i utalentowanych pracowników, a zarządzanie ich wynikami to dwie zupełnie różne rzeczy.


Zarządzanie wynikami wymaga większej precyzji, a liderzy mogą zapewnić sukces w tej dziedzinie na różne sposoby. Jednak jednym z najbardziej znanych sposobów zarządzania wynikami w wartościowy sposób jest kultywowanie kultury ciągłej informacji zwrotnej.


Poniżej wymieniliśmy niektóre istotne statystyki związane z potrzebą ciągłej informacji zwrotnej w miejscu pracy.


  • Wskaźnik rotacji pracowników jest o 15% niższy w firmach, które regularnie dzielą się informacjami zwrotnymi z pracownikami

  • 40 procent pracowników ma tendencję do znacznego braku zaangażowania z powodu braku odpowiednich i regularnych informacji zwrotnych od swoich przełożonych

  • 43 procent aktywnie zaangażowanych pracowników deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu otrzymuje feedback od swoich przełożonych

  • Ponad 65% pracowników korporacji docenia częstsze informacje zwrotne od swoich liderów

Powyższe statystyki opinii pracowników HubSpot uzasadniają potrzebę promowania ciągłej wymiany informacji zwrotnych. Mówiąc o mechanizmach ciągłego dzielenia się informacjami zwrotnymi, skrupulatnie opracowany proces mentoringu może w niewiarygodny sposób zwiększyć zalety zarządzania wynikami w organizacji.


W ramach ustrukturyzowanych programów menedżerowie mogą mieć nie tylko szansę na regularne dzielenie się wiedzą, ale także na konsekwentne dzielenie się konstruktywną informacją zwrotną. To pomaga budować wysokie zaufanie pracowników do swoich przełożonych. A dzięki zaufaniu pracownicy będą bardziej otwarci na informacje zwrotne otrzymywane od swoich przełożonych.


W ten sposób, regularne przekazywanie feedbacku wspomagane inicjatywami mentoringowymi stanie się częścią naturalnej kultury organizacji. Co więcej, dzięki informacjom zwrotnym możliwe jest identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w czasie rzeczywistym, a to pomaga pracownikom rozwijać się w szybszym tempie i ubogacać swoje doświadczenie zawodowe. Gdy przełożeni wzmacniają poczucie celu i kierunku poprzez przekazywanie wiedzy i informacji zwrotnych, wyniki są tylko lepsze.


W ostatecznym rozrachunku ogólna wydajność każdej organizacji ulega ogromnemu wzrostowi dzięki regularnemu dzieleniu się informacjami zwrotnymi w formie ustrukturyzowanego mentoringu.


W trakcie trwania programu rośnie zaufanie zarówno mentorów, jak i podopiecznych. Zwiększa się poczucie przynależności. Podczas gdy mentorzy i mentorki przyjmują powierzone im poczucie odpowiedzialności, podopieczni czują się bardziej bezpieczni, gdyż są wspierani przez swoich mentorów. Te pozytywne zmiany przyczyniają się do dalszej optymalizacji zarządzania wydajnością w organizacji.

Podsumowując, programy mentoringowe oferują wielopłaszczyznowe korzyści biznesowe, od wysokiego zaangażowania pracowników po redukcję kosztów szkolenia. Ostatecznie ich sukces zależy od skuteczności ich zaprojektowania, planowania i realizacji. Ale kiedy dobrze przemyślane rozwiązania są wdrażane w skuteczny sposób, firmy czerpią korzyści wykraczające daleko poza rozwój pracowników.


Według danych prezentowanych przez nationalmentoringday.org, 67% firm odnotowało wzrost produktywności dzięki programom mentorskim. 70% małych firm, które wdrożyły take rozwiązania, przetrwało pięć lat lub dłużej. Odsetek ten jest dwa razy większy w porównaniu z przedsiębiorcami nie korzystającymi z programu mentoringowego.


Firmy z dobrze zdefiniowaną rolą mentora zwiększyły również rentowność o 18%, podczas gdy te bez nich zmniejszyły zyski o 45%.


Jeśli chodzi o pracowników, dzięki wskazówkom mentorów, mają oni większe szanse na podwyżkę wynagrodzenia i awans, Mentoring pomaga również zwiększyć poczucie własnej wartości i zmniejszyć niepokój wśród pracowników.


Według firmy Chronus 79% millennialsów uważa mentoring za kluczowy czynnik sukcesu w pracy.


Najczęściej spotykane skuteczne rozwiązania mentoringowe to mentoring przywództwa, kariery, różnorodności, mentoring odwrotny i mentoring grupowy. Każdy rodzaj programu ma swoje zalety i może pomóc pracownikom na różne sposoby. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich i zobaczmy dlaczego warto w nim wziąć udział.Jak najlepiej wykorzystać Program Mentoringowy w firmie-2


Programy mentoringowe - typy, rodzaje

Istnieje wiele różnych rodzajów programów mentoringowych, które możesz wprowadzić w swoim środowisku biznesowym. Ale generalnie możemy wyróżnić dwa podstawowe typy.


Najpopularniejszym typem jest formalny, ustrukturyzowany program, który służy określonemu celowi, dotyczy określonej grupy pracowników, opiera się na dopasowaniu pomiędzy mentorem i mentee i przebiega w oparciu o uporządkowane i regularne działania oraz spotkania.


Drugim podstawowym typem jest program nieformalny. Jest to inicjatywa mniej ustrukturyzowana, mniej zarządzana przez pracodawcę i bardziej elastyczna niż programy formalne. Zaletą nieformalnego mentoringu jest to, że Twoi pracownicy rozwiną między sobą naturalne więzi i nawiążą relacje poprzez networking lub inne interakcje społeczne. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy dzielą się pomysłami lub omawiają problemy, z którymi borykają się w pracy i wspólnie te problemy rozwiązują.


Rozumiejąc, że programy mentoringowe mogą się również różnić ze względu na cele organizacji, poniżej opisaliśmy przykłady programów, które możesz wdrożyć w zależności od swoich aktualnych potrzeb.Jak najlepiej wykorzystać Program Mentoringowy w firmie-3


Program Mentoringu Przywództwa

Celem programu mentoringu przywództwa jest wsparcie pracowników w rozwijaniu umiejętności przywódczych. Tego typu program może być korzystny zarówno dla nowych, jak i dla doświadczonych już liderów. Nowi lub aspirujący liderzy mogą uczyć się od bardziej doświadczonych mentorów, podczas gdy doświadczeni liderzy mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.


Korzyści z programów mentoringu przywództwa

Istnieje wiele korzyści z posiadania programu mentoringu przywództwa w firmie. Najlepszą z nich jest to, że programy mentorskie mogą pomóc zidentyfikować potencjalnych liderów i przygotować ich do nowej roli. Oprócz tego, organizacja może czerpać wiele innych korzyści, które wyjaśniliśmy poniżej.


Skuteczne zarządzanie

Programy mentorskie mogą pomóc Ci rozwinąć liderów z określonymi umiejętnościami przywódczymi. Na przykład może pomóc potencjalnym liderom nauczyć się, jak skutecznie zarządzać ludźmi i projektami, skutecznie komunikować się i podejmować decyzje pod presją.


Lepsze zrozumienie stylu przywództwa, celów i planów działania

Mentoring pomaga również jednostkom w lepszym zrozumieniu siebie i własnego stylu przywództwa. Dzięki tej samoświadomości uczestnicy programu są lepiej przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami i elastycznego dostosowywania się do różnych sytuacji.


Zapewnienie możliwości rozwoju kompetencji przywódczych aspirującym liderom

Badania organizacji wykazały, że mentoring może mieć pozytywny wpływ na zadowolenie z pracy i rozwój kariery. Kiedy pracownicy widzą, że istnieją możliwości rozwoju ich ścieżki kariery, jest bardziej prawdopodobne, że będą entuzjastycznie podchodzić do swojej pracy i angażować się w organizację.


Przygotowanie przyszłych liderów

Programy mentorskie dla przywódców pomagają w przygotowaniu przyszłych liderów w firmie. Dzięki mentoringowi programy te zapewniają pracownikom umiejętności i doświadczenie niezbędne do objęcia ról przywódczych.


Badania wykazały, że mentoring jest niezbędny dla dobrego przywództwa i że może rozwijać przyszłych liderów na wiele sposobów. Na przykład mentoring może pomóc w poprawie umiejętności rozwiązywania problemów, zdolności komunikacyjnych i zdolności podejmowania decyzji.


Ponadto mentoring może również pomóc w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i inteligencji emocjonalnej. W ten sposób, inwestując w programy mentorskie dla przywódców, firmy mogą przygotowywać przyszłych liderów, którzy są dobrze przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami stale zmieniającego się środowiska biznesowego.Jak najlepiej wykorzystać Program Mentoringowy w firmie-4


Program Mentoringu Kariery

Mentoring kariery to proces, w którym doświadczony starszy członek Twojej organizacji wspiera pracowników w dziedzinie planowania ścieżki kariery zawodowej, udzielając porad, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem lub oferując możliwości rozwoju zawodowego.


Posiadanie mentora kariery może zapewnić podopiecznemu praktyczne wskazówki i cenne wsparcie, zwłaszcza wtedy, gdy znajduje się na wczesnym etapie swojej kariery i chce poszerzyć swoją profesjonalną sieć kontaktów. Mentorzy i mentorki mogą pomóc rozwinąć niezbędne umiejętności, przekazać cenne spostrzeżenia i pomóc nawiązać kontakt z ważnymi osobami w branży. Mentoring kariery może również zwiększyć pewność siebie i motywację, pomagając podopiecznemu pozostać na właściwej drodze i osiągnąć długoterminowe cele. Ponadto pomaga mentee w bardziej świadomym podejmowaniu decyzji nt. wyboru najlepiej dopasowanej ścieżki kariery.


Pojawia się coraz więcej badań, które pokazują pozytywny wpływ mentoringu kariery, zarówno na pracowników, jak i na przedsiębiorstwa.


Na przykład badanie nt. mentoringu kariery opublikowane przez guider-ai.com wykazało, że uczestnicy takiej inicjatywy uzyskują awans pięć razy częściej niż ci, którzy nie uczestniczą w programie.Jak najlepiej wykorzystać Program Mentoringowy w firmie-5


Program Mentoringu Różnorodności i Inkluzywności

Możesz prowadzić mentoring dotyczący różnorodności, aby pomóc pracownikom czuć się komfortowo w miejscu pracy i stworzyć bardziej integracyjne środowisko. W programie mentoringu różnorodności biorą udział mentorzy i mentorki, którzy pochodzą z różnych środowisk i mają różne doświadczenia. Możesz np. łączyć pracowników z różnych kultur w pary na przerwy na lunch, organizować warsztaty dotyczące różnic kulturowych lub tworzyć grupy zasobów pracowniczych. Możesz łączyć kobietę mentorkę i mentee mężczyznę. Również regularnie organizowane spotkanie mentorów i mentorek biorących udział w takiej inicjatywie jest dobrym sposobem na promowanie różnorodności i inkluzywności.


Możesz także wdrożyć działania mentoringowe, które pomogą Twoim pracownikom dowiedzieć się więcej o sobie i innych. Rolą mentora może być np. przedstawienie kultury i tradycji regionu geograficznego, z którego pochodzi. Taka inicjatywa dawałyby pracownikom szansę na lepsze zrozumienie innych kultur i barier, które utrudniają budowanie relacji z ludźmi z innych grup etnicznych.


Korzyści płynących z mentoringu różnorodności jest wiele, a badania wykazały, że może to prowadzić do zwiększenia satysfakcji z pracy, zmniejszenia rotacji oraz poprawy wskaźników rekrutacji i retencji.


Według raportów nt. mentoringu różnorodności opublikowanych przez Forbes, takie procesy mentoringowe podniosły udział mniejszości na szczeblu kierowniczym z 9% do 24%. Ponadto osoby ze społeczności mniejszościowych i kobiety miały od 15% do 38% wyższe wskaźniki awansu i retencji w porównaniu z pracownikami niebędącymi członkami programu.


W ten sposób mentoring różnorodności może pomóc Twojej organizacji we wdrażaniu polityki równych szans oraz poprawie zaangażowania i produktywności pracowników.Jak najlepiej wykorzystać Program Mentoringowy w firmie-6


Mentoring odwrócony lub odwrotny (ang. Reverse Mentoring)

Program mentoringu odwrotnego można wprowadzić po to, aby pomóc starszym pracownikom Twojej firmy uczyć się od młodszych pracowników. Odwrotny mentoring jest wdrażany najczęściej, gdy młodsi pracownicy posiadają cenną wiedzę na temat określonej technologii, trendu lub procesu.


Znaczenie mentoringu odwróconego potwierdzają również wyniki badań, które kładą nacisk na szeroki zakres możliwości, jakie mentoring odwrócony oferuje mentorom, podopiecznym i całej organizacji. Wyniki pokazują, w jaki sposób odwrotny mentoring może działać jako cenna dla pracowników platforma do dzielenia się wiedzą, budowania profesjonalnych sieci kontaktów i rozwijania umiejętności przywódczych.


Poza tym takie rozwiązanie pomaga również pracownikom poczuć się wzmocnionymi. Badanie firmy SHRM nt. mentoringu odwróconego wskazuje, że 87% uczestników takiego programu (zarówno mentorki, jak i mentees), po zakończeniu czuje wzmocnienie i postrzega program mentoringu odwróconego jako cenne doświadczenie.


Dlatego nie ma wątpliwości, że mentoring odwrócony może być wielkim atutem w Twoim miejscu pracy. Wspierając otwartą komunikację i współpracę między pracownikami na wszystkich poziomach, może pomóc w stworzeniu bardziej wszechstronnej i dobrze poinformowanej siły roboczej.Jak najlepiej wykorzystać Program Mentoringowy w firmie-7


Program Mentoringowy Grupowy

Mentoring grupowy to proces, w którym grupa ludzi spotyka się, aby zapewnić wskazówki i wsparcie jednej osobie lub całej grupie. Ten rodzaj mentoringu jest często stosowany w środowisku pracy, ponieważ może być skutecznym sposobem rozwoju kompetencji i zdobywania nowej wiedzy z uwzględnieniem wielu perspektyw.


Korzyści z mentoringu grupowego

Wdrożenie takiego rozwiązania przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, może pomóc w stworzeniu poczucia wspólnoty i wsparcia wśród pracowników. Może to prowadzić do zwiększenia poziomu motywacji i produktywności.


Po drugie, mentoring grupowy może być również wykorzystany jako narzędzie do planowania sukcesji, ponieważ daje pracownikom osiągającym wysokie wyniki możliwość podzielenia się swoją wiedzą fachową z innymi. Podczas projektowania takiego programu ważne jest, aby wziąć pod uwagę potrzeby uczestników i cele organizacji.


Po trzecie, grupy promują również kreatywność i innowacyjność, dając pracownikom przestrzeń do swobodnego dzielenia się pomysłami bez obawy przed oceną lub odwetem ze strony współpracowników. Mentorzy i mentorki również osiągają osobiste korzyści, nie tylko dzięki spotkaniom w swoich grupach. Jeśli projekt uwzględnia również regularnie organizowane spotkanie mentorów, to jest ono wspaniała platformą do wymiany doświadczeń i rozwoju roli mentora.


Przykład - Jak wdrożyć Mentoring Grupowy?

Teraz, gdy znasz już zalety mentoringu grupowego, przyjrzyjmy się dwóm przykładom wykorzystania go w Twoim miejscu pracy.


Jednym z dobrych sposobów może być wyselekcjonowanie mentorów i mentorek specjalizujących się w określonym temacie. Na przykład możesz zgromadzić mentorów w zakresie programu Excel, PowerPoint lub narzędzi do zarządzania projektami. Ten rodzaj wsparcia grupowego jest idealny dla osób, które chcą nauczyć się określonej umiejętności lub zdobyć nowe informacje.


Innym przykładem wykorzystania mentoringu grupowego jest posiadanie mentora do rozwoju kompetencji zarządzania zespołem i współpracy zespołowej. Ten rodzaj wsparcia grupowego jest idealny dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak rozwijać swoje umiejętności pracy zespołowej. Może on np. pomóc członkom zespołu poprawić ich umiejętności komunikacji, współpracy, asertywności, rozwiązywania konfliktów i pozytywnie wpłynąć na lepsze budowanie relacji.Podsumowanie korzyści płynących z wdrażania programów mentoringowych w miejscu pracy

Programy mentoringowe mogą przynieść wiele korzyści w środowisku biznesowym. Obejmują one lepszą komunikację i współpracę, większą satysfakcję z pracy, większą produktywność, poszerzone i ubogacone doświadczenie zawodowe, podniesioną skuteczność w podejmowaniu decyzji oraz przyśpieszenie rozwoju kompetencji pracowników. Taka inicjatywa nie tylko wspiera rozwój dużych firm, ale pomaga również firmom małym przetrwać pierwszy trudny okres wzrostu i przekształcić się w odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa.


Najlepszym aspektem takiego rozwiązania jest to, że pomaga ono organizacji w rozwiązywaniu konkretnych wyzwań, przed którymi stają Twoi pracownicy, a ich wdrożenie nie musi być rolą tylko działu HR. Wyzwaniem może być brak różnorodności lub inkluzywności, potrzeba większej kreatywności i innowacyjności, pomoc w podniesieniu efektywności słabiej ocenianych pracowników, a nawet zdobycie konkretnych umiejętności technicznych.


Możesz także projektować programy mentoringowe ukierunkowane na określone obszary rozwoju dla różnych działów. Można na przykład utworzyć zaprojektować sesje mentoringowe, które łączą w pary handlowców z ekspertami ds. marketingu. Dzięki temu w czasie trwania programu pracownicy działu sprzedaży mogą dowiedzieć się więcej o strategiach marketingowych i sposobach ich wykorzystania w sprzedaży produktów i usług.


Podsumowując, uruchamiając programy mentoringowe, możesz pomóc swoim pracownikom w osiągnięciu pełnego potencjału. Co ważne, może to również stworzyć bardziej pozytywne i produktywne środowisko pracy oraz wspierać współpracę między pracownikami i budowanie relacji.Źródło: https://www.get.mentoringcomplete.com/blog

Tłumaczenie z j. angielskiego i podkreślenia w tekście: Empowerment Coaching


Zobacz także:
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page